Mental robusthedstræning (MRT) for ledere · Virksomhedstilpasset MRT

Styrk din mentale robusthed

Vil du også lære, hvordan du styrker din mentale robusthed? Åbent MRT® er for både medarbejder og ledere, og afholdes 4-6 gange om året. De næstkommende kurser afholdes i København:

 • 23.-25. september 2024 (få pladser tilbage på holdet)
 • 25.-27. november 2024
 • 3.-5. marts 2025
 • 16.-17. juni 2025
 • 22.-24. september 2025
 • 10.-12. november 2025

MRT® er et 3-dages kursus, hvor du får ny viden og konkrete redskaber der øger din mentale robusthed. Som en del af kurset får du en personlig VIA Total 24 styrkeprofil. For at understøtte din træning, får du adgang til vores specialudviklede MRT App til smartphones, som understøtter din træning med øvelser, træningsmoduler, trivselsmåling mv., så du med effekt styrker din mentale robusthed.

Siden 2012 har mere end 7.000 medarbejdere og ledere i private og offentlige organisationer gennemført programmet med top evalueringer.

INDHOLD
MRT® er et 20 timers forløb, hvor du får ny viden om faktorer der udfordrer vores mentale sundhed og trivsel, indsigt i de fem robusthedsfaktorer samt mere end 30 konkrete evidensbaserede redskaber til at styrke din mentale robusthed. Forløbet inkluderer før- og efterlæring, i form af personlighedstest og trænings app.

Programmet omfatter en vekselvirkning mellem korte oplæg, gruppediskussioner, individuelle refleksioner og instruktion i og afprøvning af øvelser. Undervisningen er praksisnær og inddrager deltagernes erfaringer.

DU LÆRER METODER TIL:

 • At analysere problemer og sætte dem i større perspektiv
 • At koble følelserne fra – vi ER ikke vores følelser
 • At holde fokus på det du rent faktisk kan kontrollere gennem realistisk optimisme
 • At anvende positiv kommunikation og styrke dit netværk
 • At passe på dig selv gennem stresshåndtering og meditation
 • At forstå og bringe dine psykologiske styrker og ressourcer i spil

DU FÅR:

 • Indsigt i egne psykologiske ressourcer, og hvordan du bringer dem i spil
 • Konkrete redskaber til at øge din mentale robusthed
 • En VIA Total 24 rapport med indgående beskrivelse af dine styrker
 • En personlig trænings app til vedligeholdelse af træningen

FORSAT TRÆNING
Med mental træning kan du styrke nye neurale netværk i din hjerne, men det kræver, at du træner regelmæssigt. For at understøtte din træning, får du adgang til vores MRT App til smartphones, som med instruktioner og træningsmoduler understøtter træningen.

PRIS
16.700 kr. ekskl. moms.

Mental robusthedstræning (MRT®) for ledere

Det stiller store krav til den enkelte leder, at håndtere komplekse betingelser og forventninger, og samtidig holde sig robust, skarp og motiveret. Som leder skal du levere resultater og sikre at opgaverne løses indenfor de givne rammer og vilkår, samt bidrage til at medarbejderne kan fastholde oplevelsen af mening i en hverdag under konstant forandring og uden stabile sociale knyttepunkter.

Det evidensbaserede MRT® er målrettet til ledere i offentlige og private organisationer. Du lærer metoder og får konkrete redskaber til at øge din egen mentale robusthed, og bliver bedre i stand til at håndtere dine ledelsesmæssige udfordringer. Samtidig får du indsigt i, hvordan du gennem dit lederskab understøtter stærkere samarbejdsrelationer og dine medarbejderes robusthed.

Ud over indholdet i det regulære MRT® bliver du som leder bedre til at:

 • Bidrage til at skabe overblik over det, der har betydning for dine medarbejdere
 • Bevare og udtrykke realistisk håb og optimisme i en tid, hvor mange føler sig pressede
 • Bidrage til at skabe en kultur præget af positiv feedback og italesættelse af dét der går godt
 • Styrke dine relationer til medarbejdere og lederkolleger, og skabe rammer for sparring og erfaringsudveksling
 • Identificere dine medarbejderes styrker og bringe dem i spil
 • Understøtte motivation og oplevet mening blandt dine medarbejdere
 • Værne om din egen energi og engagement.

Kontakt os hvis du ønsker et forløb for ledere i din egen organisation.

 

Hvad er robusthed?

Vi er som udgangspunkt rimelig mentalt robuste. Vi kan ikke gå igennem livet uden at opleve udfordringer, men hvor godt vi kommer igennem dem afhænger af vores mentale robusthed. Mental robusthed udvikles og kommer til udtryk i samspillet mellem individ og omverdenen.

Ud fra 60 års forskning i mental robusthed har Center for Mental Robusthed udviklet en fem faktor model for robusthedstræning hvor vi træner en lang række færdigheder inden for robusthedsfaktorerne, som er indbyrdes forbundne:

Tænkning og problemløsning
Det handler om vores indre analysemodeller af omverdenen. At kunne analysere problemer og koble følelserne fra, at være opmærksom på tankefælder, og på hvornår der er objektivt bevis for en sammenhæng. At vide, at vi ikke ER vores følelser giver et større perspektiv på udfordringer og hjælper os til at træffe rigtige beslutninger.

Positive følelser
Vi er biologisk udstyret med et såkaldt negativitets-bias, der betyder, at negative tanker, følelser og oplevelser vejer tungere og huskes i længere tid end de positive. Vi skal faktisk gøre noget aktivt for at kultivere og fastholde positive følelser. Positive følelser som åbenhed, nysgerrighed og tillid indvirker på hjernen, så vi kan se flere muligheder og giver os derved et bredere handlings-repertoire, når vi står over for udfordringer. Herudover er positive følelser associeret med hurtigere læring og med øget performance i arbejdssammenhænge.

Relationer
At have et netværk – og bruge det i pressede situationer – har en central betydning for vores mentale robusthed og fysiske helbred i øvrigt. Positive relationer understøtter sunde coping-strategier og oplevet mening. At indgå i nære positive relationer medføre oplevelsen af samhørighed og forbundethed, (med fællesskabet, samfundet, verden) og reducerer angst og stress. Positiv kommunikation styrker vores relationer til andre og øger samarbejdsvillighed og team-performance.

Selvregulering
Selvregulering er, at kunne bevare ro og overblik i pressede situationer. Selvregulering handler også om at kunne rumme egne og andres følelser. Selvregulering hjælper os til at handle konstruktivt, når vi er under pres. Forskning viser, at blandt andet meditation styrker vores evne til selvregulering.

Styrker
Forskning viser, at mennesker, der bruger deres styrker i arbejdssammenhænge er mere mentalt robuste, oplever mindre stress, er mere engagerede på arbejdet og har højere performance. At have indsigt i egne styrker er en forudsætning for at bruge dem. Styrker kan identificeres ved spørgeskemaet VIA Inventory of Strengths, som er anvendt af over 11 millioner mennesker verden over.

At være mental robust handler dybest set om, at man er i stand til at bringe disse færdigheder i spil, når ”det brænder på”.

Hvorfor er det relevant for dig?

Mens forventningerne til fleksibilitet, effektivitet og performance i såvel arbejdslivet som privat stiger, kan vores trivsel komme under pres. Trivsel – eller psychological well-being – handler ikke blot om at have det godt. Det handler om sundhed og det er tæt koblet med vores faglige kompetencer og vores oplevelse af mening. Mental robusthed hjælper os til at navigere og trives i en hverdag, præget af forandringer og travlhed.

Robusthed er igennem de seneste par år i den grad blevet et buzzword, men det er ikke et nyt begreb. Inden for psykologien har man forsket i robusthed igennem seks årtier, og derfor ved vi i dag, at robusthed er en iboende psykologisk færdighed vi har i forskellige grader, og som kan styrkes ved konkrete øvelser. At gøre en indsats for at øge og fastholde sin robusthed udgør en central kompetence i vores komplekse arbejdsliv, hvis vi vil undgå stress, fremme vores egen sundhed og blive bedre til at håndtere karriere- og arbejdsmæssige udfordringer.

Har du spørgsmål eller ønsker du at tilmelde dig?

Virksomhedstilpasset MRT® 

Virksomhedstilpasset MRT® er det evidensbaserede robusthedstræningsprogram målrettet jeres organisation. Programmet giver medarbejdere og ledere konkrete redskaber til at opbygge og fastholde mental robusthed.

Forud for robusthedstræningsprogrammet afdækker vi jeres særlige udfordringer/problemstillinger, gennem forundersøgelser med fx interviews af kernemedarbejdere og ser på jeres APV- og evt. trivselsundersøgelser. På baggrund heraf tilpasser vi øvelseseksempler, så de matcher virkeligheden i jeres organisation.

FASTHOLDELSE
For at sikre støtte til og fastholdelse af træning følges der op med træningscoaching, hvor I mødes i mindre grupper, 2 x ½ dag med underviserne fra Center for Mental Robusthed, med henblik på sparring vedr. egen-træning – og i sidste ende at få størst muligt udbytte af den mentale robusthedstræning. Coachingen kan også foregå som individuel opfølgning.

FORANKRING
MRT® forløbet er også adgangsgivende til MRT® Træneruddannelsen. Med henblik på efterfølgende forankring af de nye tilgange i organisationen/virksomheden, tilbyder vi MRT® Træneruddannelsen. En intern MRT® Træner kan efterfølgende fungere som tovholdere/mentorer for de øvrige ansatte, og være ansvarlig for gennemførelse af interne MRT® forløb og forankring af MRT redskaberne i organisationen fremadrettet. (Læs mere under MRT® Træneruddannelsen).

Kontakt os vedrørende et tilbud på virksomhedstilpasset MRT® på tlf. 26280909

Start typing and press Enter to search