17. juni 2021

Af Ida Rahbek-Hertz, Cand.mag. i psykologi og kommunikation

Forskning viser, at mennesker der kender og bruger deres psykologiske styrker aktivt, er mere mentalt robuste, oplever mindre stress, og er mere engagerede på arbejdet. VIA personlighedstesten er et validt redskab til at identificere dine psykologiske styrker.

Styrkeuniverset

Siden 2004 hvor den positive psykologis grundlæggere Martin Seligman og Christopher Peterssons bog Character strenghts and virtues – a handbook and classification udkom, har vi vidst at det at identificere og forstå vores psykologiske styrker, og gøre en aktiv indsats for at anvende dem nye måder, er en direkte vej til større trivsel, i såvel vores privat- som arbejdsliv. Men hvad er en styrke egentlig? Den engelske forsker og grundlægger af The Centre of Applied Positive Psychology, Alex Linley formulerer det således ”en styrke er en forudeksisterende evne for en ganske særlig måde at opføre sig, tænke eller føle på, som er autentisk og virker aktiverende, og sætter dig i stand til at fungere, udvikle dig og præsentere på optimal vis”.

Vi har alle 24 styrker som vi udtrykker i forskellige kombinationer og grader. Vores topstyrker kaldes signaturstyrker og de øvrige er situationsbestemte styrker. Signaturstyrkerne er de styrker som vi konsekvent udtrykker, på tværs af situationer og kontekster. Det er de styrker som rangerer højest i vores VIA styrkeprofil, og som giver størst glæde og energi af anvende. De udgør centrale personlighedstræk og definerer den måde vi tænker, føler og handler på.

De situationsbestemte styrker er ofte en smule overset. I forbindelse med valideringen af VIA klassifikationssystemet og VIA spørgeskemaet, udviklede forskerne et spørgeskema der hed VIA Rising to the Occasion Inventory, i et forsøg på bedre at forstå de situationsbestemte styrker.

En situationsbestemt styrke defineres som en styrke der udtrykkes mere eller mindre afhængigt af situationen, altså i modsætning til en signaturstyrke der udtrykkes i de fleste sammenhænge. Selvom en styrke er rangeret i midten eller nederst i din profil, er en situationsbestemt styrke alligevel en styrke du besidder, og når situationen kræver det, kan du bringe den i anvendelse, ofte med stor intensitet. Det er de styrker som kommer frem når du træder i karakter, fordi du vurderer at det er nødvendigt, og vigtigt at du handler. Indbegrebet af en situationsbestemt styrke ses for eksempel når en person udtrykker styrken tapperhed [Bravery], i en krisesituation eller i en udfordrende situation – personen der hopper i havnen og reder et druknende barn, den der siger fra og udtrykker en upopulær holdning i en større forsamling, eller den som forsvarer kollegaen som bliver mobbet af sine kolleger.

Visse styrker er tilsyneladende mere situationsbestemte end andre. Tidlig forskning inden for VIA styrkerne indikerede at det var gældende for ni styrker: Tapperhed, fairness, tilgivelse, håb, ærlighed, lederskab, vedholdenhed, selvkontrol og samarbejde. Disse styrker bliver altså ofte trukket frem i bestemte situationer. Alle de 24 styrker kan dog være såvel signaturstyrker som situationsbestemte styrker.

Udfoldelse af styrker i hverdagen

Selvkontrol er bestemt ikke en af mine signaturstyrke. Ofte forsvinder hele posen med lakridser i løbet af 10 minutter, når jeg om aftenen sidder foran tv’et og ser en spændende dokumentar. Selvkontrol er heller ikke min mest anvendte strategi når jeg står i en vanskelig situation. Alligevel hjælper styrken mig i situationer hvor det er nødvendigt. Selvom Selvkontrol faktisk ligger på 24. pladsen i min VIA styrkeprofil, er det er alligevel en styrke som jeg anvender i høj grad, i særlige situationer. Når jeg underviser er jeg meget disciplineret, og udtrykker den selvkontrol det kræver at finde et passende udtryk for mine følelser og min adfærd, fordi det kræves af mig som underviser. Fra tid til anden kan jeg fx møde en kursist, som ikke tror på forskning eller som ophøjer egne modsatrettede erfaringer til noget altid gældende. I den situation kræver det, at jeg kontrollerer mine følelser og spørger nysgerrigt ind til, hvad der mon får personen til at sige som han/hun gør, i stedet for at vise min mulige irritation. Et andet eksempel er, når vi når til eftermiddagspausen på de lange kursusdage, og jeg har meget lyst til at styrte ud efter en kop kaffe og et stykke af kursuskagen. Der udøver jeg kontrol over min umiddelbare lyst og sørger for først at besvare de spørgsmål som kursisterne har, eller håndterer den akutte mail som tikkede ind lige før pausen, inden jeg henter lækkerierne. En af grundende til, at det er muligt at bruge denne situationsbestemte styrke er sandsynligvis, at jeg kombinerer den med en eller flere af mine signaturstyrker, fx venlighed og dømmekraft.

Styrker er formet af konteksten og farvet af vores værdier

Tilbage til eksemplet med styrken tapperhed. Måske betragter du ikke dig selv som en tapper eller modig person, du har måske endda signaturstyrker som forsigtighed og dømmekraft, som gør at du som regel gennemtænker situationerne og forsøger at se tingene fra alle sider, inden du drager en konklusion, og ofte overvejer en ekstra gang inden du springer ud i noget. Men måske er tapperhed alligevel en situationsbestemt styrke som du kan hive frem med stor intensitet når situationen kalder på det? Hvis du tænker over det, er der måske situationer hvor din tapperhed og mod ofte kommer til udtryk. Det kan fx hænge sammen med et af dine Isbjerge – fortolkninger som du har bygget op over tid og som efterhånden ubevidst er blevet dine personlige ”leveregler” eller værdier for hvordan du forstår og mener at verden hænger sammen. For eksempel kan et af dine isbjerge være: Man skal behandle andre ordentligt, og det er derfor vigtigt for dig, at ikke kun dig selv men også andre, har denne forståelse af verden, og efterlever den i måden vi gebærder os på. Hvis du er vidne til at en fremmed behandler en anden dårligt, fx kunden der overfuser kassemedarbejderen i Netto fordi hun laver en fejl, og du træder i karakter og udtrykker styrken tapperhed, ved venligt men bestemt at bede den anden kunde om at opføre sig ordentligt, så har du bragt den situationsbestemte styrke tapperhed i anvendelse.

Udvikling af situationsbestemte styrker

At arbejde med og udvikle sine situationsbestemte styrker er muligt, og det kan opleves både meningsfuldt og givtigt. Det først skridt er at fokuserer på de situationsbestemte styrker – at gå på opdagelse og undersøge hvornår de træder frem. Hvordan bruger du dine situationsbestemte styrker? Hvilke styrker kommer overraskende nok frem med stor kraft i vise situationer? Hvornår har du oplevet at du er trådt i karakter på arbejdet eller i dit privatliv? Og hvilke situationsbestemte styrker vil du bringe i anvendelse næste gang situationen kræver det af dig? At spørge andre mennesker om de kan give dig et eksempel på en styrke, som de har observeret hos dig, kan måske blive startskuddet til at arbejde med alle dine styrker, også dem der ikke ligger i top. For nok er de ikke signaturstyrker, men den hjælper dig når det virkelig gælder.

Revideret survey og nye via rapporter

Hvis du har arbejdet med VIA styrkerne har du, sandsynligvis taget VIA personlighedstesten, og måske arbejdet med din egen personlige VIA PRO rapport (styrkeprofil).

Mere end 11 millioner mennesker verden over har nu taget testen, og på baggrund af 13 års forskning, har VIA Instituttet nu revideret VIA spørgeskemaet og udgivet to nye rapporter: VIA Total 24 og VIA Top 5 – som erstatter de nuværende VIA PRO rapport og VIA Me.

Center for Mental Robusthed har forestået oversættelsesarbejde i samarbejde med Fairleigh Dickinson University, ledet af Professor, Ph.d.  Robert E. McGrath. Efter godt et års arbejde er vi nu i mål med oversættelsen og valideringen, og nu afventer vi blot at VIA Instituttet gør de nye rapporter på dansk tilgængelige online! Hold øje med VIA Instituttes hjemmeside hen over sommeren.

Læs mere om VIA styrkerne

  • Niemiec, R. M. & McGrath, R.E. (2019). The Power of Character Strengths. VIA Institute on Character, United States of America.
  • Niemiec, R. M. (2017). Character strengths interventions: A field-guide for practitioners. Cambridge, MA: Hogrefe.
  • Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. New York: Oxford University Press, and Washington, DC: American Psychological Association.
  • Linley, A. (2001). Strengths Use as a Predictor of Well-being and Health-Related Quality of Life. Journal of Happiness Studies, 12 (1), 153-169.
  • VIA Institute on Character – www.viacharacter.org

Start typing and press Enter to search