Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning for persondata

Center for Mental Robusthed har altid passet godt på dine data, og det vil vi selvfølgelig blive ved med. Vi respekterer den nye EU-lov vedr. GDPR (General Data Protection Regulation) og har derfor opdateret vores privatlivspolitik med virkning fra 25. maj 2018. Du behøver ikke foretage dig noget, men du kan læse vores opdaterede persondatapolitik på denne side.

 

1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 Som led i dit køb af vores ydelser behandler vi en række personoplysninger om dig. Vi tager personoplysningsbeskyttelse meget alvorligt, og vi behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning (Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Databeskyttelsesloven)).

1.2. Center for Mental Robusthed er personoplysningsansvarlig i henhold til behandlingen af dine personoplysninger, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning for persondata.

1.3. Du vil til enhver tid kunne kontakte os via følgende kontaktoplysninger:

Center for Mental Robusthed

Højbro Plads 6, 1. sal

1200 København K

CVR nr. 34618283

Telefon nr. 40 40 38 53

Email: info@mentalrobusthed.dk

1.4. Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

 

2 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

2.1.  Vi anvender dine personoplysninger med henblik på at levere vores ydelser samt at gøre vores service bedre, sikre kvalitet i vores produkter og tjenester og i vores kontakt med dig.

2.2. De personoplysninger, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, faggruppe/stilling.
  • Trafikpersonoplysninger om brug af internettet.
  • Transaktionspersonoplysninger i forhold til dine betalinger.

2.3. Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Indsamling og opbevaring af dine personoplysninger sker, når vi har brug for at:

  • Behandle dit køb og levere vores ydelser
  • Oprette en brugerkonto hos os
  • Sende centrets nyhedsmail
  • Opfylde din anmodning om produkter eller ydelser
  • Besvare forespørgsler og indsigelser
  • Administrere din relation til os

2.4. Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilke typer personoplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger for eksempel ikke flere personoplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

2.5. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde ovenstående formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilke type personoplysninger der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være betinget af, at vi skal opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

2.6. Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende. Da vores service er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne i punkt 1.3 til at meddele os dine ændringer.

2.7. Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger.

2.8. Er du tilmeldt vores nyhedsmail, opbevarer vi dine oplysninger, indtil du aktivt afmelder nyhedsmailen og hermed tilbagekalder dit samtykke. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsmailen. Dette kan gøres i hver modtaget nyhedsmail (via link nederst i mailen).

2.9. Når du registrerer dig som bruger af den fri version af MRT app, accepterer du at vi opbevarer vi dit navn og mailadresse, og samtidig tilmeldes vores nyhedsmail. Du kan til en hver tid afmelde nyhedsmailen, jf. pkt. 2.8

2.10. Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et andet lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

2.11. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

2.12. Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed.

 

3 SIKKERHEDSPROCEDURE

3.1.  Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, mod at gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

4 MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

4.1 Vi videregiver dine oplysninger til vores eksterne leverandører (MailChimp). Dine oplysninger videregives kun for at kunne opfylde ovenstående formål og levere en ydelse.

 

5 DINE RETTIGHEDER

5.1.  Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.

5.2. Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

5.3. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du skal dog være opmærksom på, at det givetvis vil betyde, at vi ikke længere kan levere vores ydelser til dig. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

5.4. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

5.5. Hvis du mener, at vi har behandlet dine personoplysninger i strid med lovgivningen, har du ret til at indgive klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28 5.
1300 København K
Tlf. 33193218
E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

6 MRT KURSUSDELTAGER APP

6.1 Når du deltager på Mental robusthedstræningskurset (MRT) får du adgang til det fulde indhold i den personlige MRT app. Denne indeholder bl.a. din personlige VIA styrkerapport (hvis du vælger at uploade den), et foto, som også er valgfrit, og trivselsmåling som du kan tage hver 14. dag.

6.2 MRT app kan kun sende data fra cloud og til devicen, der kommunikeres ikke data fra MRT app til cloud. Dette betyder, at vi ikke kan følge med i hvor meget du træner, og vi har ikke adgang til øvrig data på dit device.

Start typing and press Enter to search