21. december 2022

Af Ida Rahbek-Hertz, Cand.mag. i psykologi og kommunikation

I morgen starter Center for Mental Robusthed et mentalt forebyggelsesprojekt i samarbejde med UC Diakonissestiftelsen og DSA Din Sundhedsfaglige A-kasse – og vi glæder os! Det er en ny forebyggende indsats med fokus på at styrke den mentale trivsel hos sygeplejestuderende og forebygge stress. Det langsigtede mål er, at vi gennem projektet styrker den enkelte sygeplejerskes mentale parathed, og at dette på sigt også vil bidrage til at skabe bedre forudsætninger for, at fremtidens sygeplejersker oplever glæde, trivsel og stabilitet i faget og arbejdslivet.

Hvorfor fokusere på de studerendes trivsel?

I et overordnet samfundsperspektiv er det afgørende, at vi fortsat evner at uddanne og fastholde sygeplejersker i faget samt at sikre deres trivsel såvel i studie- som i arbejdslivet. Tendenser indenfor en række områder peger dog på en bekymrende udvikling. Demografisk ser vi ind i en fremtid med et nyt patientbillede på grund af en eksplosiv stigning i antallet af ældre borgere og kronikere. Det stiller krav til vores sundhedsvæsen og forudsætter en stor, stabil og professionel arbejdsstyrke, og her er sygeplejerskernes virke central.

Uddannelsesmæssigt kan vi dog konstatere faldende søgetal på sygeplejestudiet. Dertil kommer, at flere rammes af stress og mistrivsel under deres studietid. Det giver tydelige udfordringer i forhold til at sikre uddannelsesvejen for fremtidens sygeplejersker. Også på arbejdsmarkedet er der negative tendenser at spore på sygeplejeområdet. Der er stor mangel på arbejdskraft. Aktuelt er halvdelen af rekrutteringerne indenfor faget således forgæves. Flere sygeplejersker rammes af stress, og flere vælger andre uddannelses- og karriereveje. Regeringens mål om at ansætte 1.000 flere sygeplejersker i 2021 mislykkedes og ved udgangen af året var arbejdsstyrken kun øget med 200.

Ovenstående peger på, at der er tale om en alvorlig samfundsudfordring samt at der er tale om en problematik, som næppe kan isoleres til eller tackles i blot et af kædens led. Partnerskabets aktører er bevist om, at den perfekte totalløsning ikke er fundet endnu, og at der er grænser for vores indflydelse, men vi ønsker alligevel at handle og bidrage til løsningen, fremfor at se til imens problemet vokser.

I projektet anvender vi en kombination af veldokumenterede greb og metoder, og vi sætter ind på et vitalt tidspunkt i studietiden (det sidste år af uddannelsen), så fremtidens sygeplejersker kan gå stærkere ind i arbejdslivet med mere mod og tro på sig selv – både til gavn for dem selv og til gavn for hele vores samfund.

Projektdesignet – et robusthedstræning for sygeplejeskestuderende

Projektet strækker sig over en samlet periode på 16 måneder fra 1. oktober 2022 – til 1. februar 2024. Målgruppen for projektet er 1 årgang sygeplejestuderende på Diakonissestiftelsen, som involveres umiddelbart før de påbegynder det sidste år af deres uddannelse (målsætning: 24 deltagere).

Indsatsmodellen består af en blanding af undervisning og gruppebaseret træning af adaptive coping-strategier i forhold til at håndtere udfordringer, stress og svære hændelser. Projektets kerneelementer er dermed et struktureret 18 timers undervisningsforløb i overgangen fra 5. til 6. semester, samt samt et træningsforløb med 4 gruppesessioner, hvoraf de 3 ligger i 6. semester og den sidste i 7. semester. Via undervisningsforløbet vil de studerende tilegne sig psykologiske færdigheder, der vil ruste dem til bedre til at mestre studie- og arbejdsliv, herunder et trygt tilhørsforhold til studiet, til medstuderende og til kolleger under praktikperioden i klinik. Fokus er på psykologiske strategier til at håndtere indre og ydre krav, pres og forventninger. Gennem træningsforløbet, der ligger i forlængelse af undervisningen, vil de studerende arbejde individuelt og gruppevis med at træne deres psykologiske strategier, med støtte fra en smartphone app, bogen “Robust – Lær at mestre modgang” samt et faciliteret coachingforløb. Disse kerneelementer anvendes frem til uddannelsens afslutning.

Der evalueres både løbende og afslutningsvis på deltagernes udbytte af projektdeltagelsen. Evalueringen tager sigte efter at måle på deltagernes oplevede udbytte af projektdeltagelsen. Grundet projektets begrænsede størrelse og deltageromfang er ambitionen ikke at opnå en evidensbaseret effektmåling. Nærmere vil projektevalueringen have karakter af virkningsevaluering, som i mindre skala identificerer de elementer, som deltagerne oplevede værdifulde og understøttende for deres trivsel.

Center for Mental Robusthed har designet og udviklet det målrettet undervisningsforløb, og vil stå for undervisningen samt leverance af støttematerialer/undervisningsmaterialer. Projektledelsen samt dokumentation og opfølgning på projektets resultater varetages af Din Sundhedsfaglige A-kasse. Derudover indgår DSA som ressource i facilitering af gruppesessioner blandt de studerende. Diakonissestiftelsen stiller projektdeltagere og undervisningsfaciliteter til rådighed under projektet.

#mentalsundhed #sygeplejesker #robusthed #trivsel #forebyggelse

Start typing and press Enter to search