Compassion er evnen til at kunne rumme ubehagelige følelser, svære situationer og vanskelige interaktioner med andre mennesker. Det er en iboende kapacitet der gør os i stand til at klare alt fra hverdagens bøvl til livets store storme. Alle har prøvet at have en udfordrende samtale med en kollega, et familiemedlem eller en fremmed. I situationen kan du reagere på forskellige vis. Responderer du konstruktivt og med forståelse, eller reagerer du med frustration og irritabilitet?

Compassion er både en følelse og en måde at tænke på, som kommer helt naturligt i visse situationer, afhængig af relationen. Men at respondere med compassion er også et valg. Et valg du kan træffe, hvis du har trænet det. Compassion gør os mere robuste, når vi oplever stress, modgang eller svære ting, fordi vi bedre til at rumme vores følelser og vælge håb fremfor frygt, optimisme fremfor pessimisme, og forbundethed frem for afstand.

Din egen kapacitet til Compassion er noget du kan træne og styrke. Alle kan lære en række virkningsfulde konkrete metoder, som styrker trivsel og giver mentalt overskud i hverdagen. Metoderne gør dig mere opmærksom overfor egen og andres sindsstemning, i stand til at være mere fokuseret og nærværende overfor kolleger og borgere/kunder du servicere, samt giver større forståelse og rummelighed overfor andre.

Compassiontræning forebygger stress, angst og udbrændthed i arbejdslivet

For mange danskere er arbejdslivet præget af travlhed, stort fokus på præstationer og ofte også med høj følelsesmæssig belastning i arbejdet. Disse forhold medvirker i stigende grad til, mentale sundhedsproblemer i form af mistrivsel, stress, angst og udbrændthed. Ifølge WHO er udbrændthed et resultat af udsættelse for langvarig arbejdsrelateret stress og involverer følelsesmæssig udmattelse, de-personalisering og mangel på personlig præstation, med betydelige konsekvenser for vores helbred og vores faglige kompetencer. Mennesker med høj følelsesmæssig belastning i arbejdslivet er i særlig risiko for at udvikle udbrændthed, men det er relevant for alle, fordi mødet med lidelse er en del af vores menneskelige eksistensvilkår.

Hvad er compassion

Compassion er en iboende kapacitet som vi alle besider i en eller andre grad. Det er både en måde at tænke på, at forstå verden og en følelsesmæssigt respons i form af empati og bekymring, der opstår, når vi konfronteres med andres lidelse, og som motiverer os til at udvise venlighed og omsorg i et forsøg på at afhjælpe lidelsen.

Compassion kan også betragtes som en interpersonel eller social færdighed, fordi compassion aktiverer pro-social adfærd og handlingsparathed, som skaber mulighed for at reagere med forståelse, tålmodighed og venlighed, og dermed understøtter vores gensidige oplevelse af forbundethed.

Alt det vi deler

Der er ikke et eneste menneske, som går fri af at opleve smertefulde ting i sit liv. I et psykologisk perspektiv handler lidelse i bund og grund om to sider af samme sag: At vi alle har behov for at opleve lykke, glæde, ro, forbundethed, føle os trygge, elsket, at vi mestrer livet – og at vi ikke altid får dækket disse behov og ønsker i livet. Dette skaber lidelse i form af ubehag, uro, frygt, vrede, utryghed, angst, stress og til tider oplevelse af isolation og utilstrækkelighed. Lidelse kommer i mange versioner og grader, fra den lille utilfredshed og til den voldsomme lidelse der kan gøre os syge. På den måde er vi alle ens. Vi er neuralt disponeret for at være opmærksomme på og registrere lidelse når vi møder det, og denne opmærksomhed aktiverer helt naturligt en følelsesmæssig respons. Hvad der ikke er ens for os alle er vores evne til at håndtere den lidelse og og de ubehagelige følelser det afstedkommer. Men vi behøver ikke blot at lade det være op til tilfældighederne hvordan vi reagerer, når vi konfronteres med lidelse og ubehagelige oplevelser. Vi kan hver i sær optræne vores iboende evne til at reagere med omsorg og rummelighed fremfor frygt og afstand – det kaldes compassion.

Compassion i arbejdslivet

I et arbejdspladslivsperspektiv giver det god mening at fokusere på compassion, fordi vi også her oplever lidelse i form af eksempelvis egen og andres stress, oplevet meningsløshed eller afmagt, som har betydning for vores trivsel og arbejdsgæde, vores faglige kompetencer, og ikke mindst vores måde at være sammen på. Compassion involverer et autentisk (naturligt) ønske om at hjælpe andre og udvise venlighed, hvilket fremkalder en positiv følelsesmæssig reaktion hos begge parter. Når vi behandler os selv og andre med compassion, kan vi bedre rumme hinandens forskelligheder og udfordringer, og vi er tilbøjelige til at mødes på en mere konstruktiv måde, der gavner os hver især og gruppen som helhed. Vi forpligter os overfor hinanden på en måde, der skaber grobund for tillid og større vilje til samarbejde i opgaveløsning, i projekter og om fælles visioner, fordi forbundetheden bliver drivkræften bag vores intentioner. Når vi mødes i et støttende frem for internt konkurrerende miljø, føler vi os mere trygge og frygten for at fejle reduceres – og det er med til at gøre såvel os selv, som teamet og organisationen robust, fordi fejl og udfordringer tages op og håndteres i fællesskab.

Træning af compassion

Med systematisk træning af compassion skaber vi mere opmærksomhed omkring – og forståelse for – egne tanker, følelser og adfærd, og derved udvikler vi færdigheder til at relatere til vores egen og andres lidelse, og gør os i stand til at indgå i sundere relationer, både privat og på arbejdet. Med compassiontræning arbejder vi med intentionelt at frembringe følelsesmæssige tilstande, både de behagelige og de ubehagelige – vi gør det med forståelsen af, at vores robusthed afhænger af vores hjernes respons på forskellige udfordringer, og at hvis vi lærer vores hjerne en bestemt form for sundere og mere bæredygtig respons i den indre flysimulator, så er vi bedre i stand til at klare udfordringen når vi møder den ude i virkeligheden.

Fordele ved øget compassion

Compassiontræning hjælper os med at afdække og videreudvikle vores evne til at reagere på livets udfordringer med mod, opmærksomhed, oplevet forbundethed og indre styrke. Når vi træner compassion, bliver vi i stand til bedre at kunne rumme et mere nuanceret følelsesliv. Positive følelser er behagelige og vi har en hel naturlig tiltrækning til dem. Omvendt så er negative følelser ubehagelige, og vores naturlige respons er derfor en aversion eller ønske om ikke at opleve dem. Desværre er det sådan med tanker og følelser, at jo mere vi undertrykker dem, desto mere ”fylder” de. Derfor giver det mening at optræne evnen til at være med alle former for tanker og følelser, både de behagelige og de ubehagelige. Når vi træner compassion, bliver vi bedre rustet til at møde udfordringer og svære hændelser, fordi vi kan være med de negative tanker og følelser som opstår og alligevel bevare en balance, der gør os i stand til at handle konstruktivt og problemløsende. Herved styrkes din evne til at opleve og udtrykke medfølelse med dig selv og andre i mødet med lidelse, og det forebygger stress, angst og udbrændthed.

Læs mere om Compassion Cultivation Training (CCT)

Læs mere om Intensiv compassion træning workshop

Compassion er noget andet og mere end empati og medfølelse

  • Compassion er en iboende kapacitet som vi kan styrke gennem intentionel struktureret mentaltræning.
  • Compassion hjælper os til være med lidelse på en sund og opbyggende måde – der styrker vores relationer
  • Compassion er en multidimensionel proces som omfatter opmærksomhed og genkendelse af lidelse, følelse af bekymring og omsorg for den der lider, et ønske om at afhjælpe lidelsen og en parathed til at handle.
  • Compassion er altså en kombination af kognitive processer og en følelsesmæssig tilstand som afstedkommer velvillighed og altruistisk adfærd, og styrker vores oplevelse af forbundethed med andre.

Hvad er udbrændthed

Følelsesmæssig udmattelse er en respons på længerevarende konfrontation med lidelse hos os selv eller andre og en oplevelse af magtesløshed over lidelsen. Mødet med lidelsen aktiverer en følelsesmæssig respons i form af empati og medfølelse, og medfører en øget aktivitet i angstkredsløbet i hjernen der på sigt fører til empatisk udmattelse.

De-personalisering er et psykologisk forsvar på overaktiviteten i angstkredsløbet, og er kendetegnet ved afstandstagen og udvikling af forskellige grader af relationstræthed, hvor vi trækker os fra sociale relationer og/eller udvikler kynisme, hvor vi ikke længere kan forstå og mærke andres lidelse.

Kombinationen af følelsesmæssig udmattelse og de-personalisering kendes også som empathic distress, kendetagenet ved en stærk aversiv og selvorienteret reaktion på andres lidelser, ledsaget af ønsket om at trække sig ud af situationen for at beskytte sig selv mod de ubehagelige følelser. Resultatet af empathic distress er bl.a. manglende personlig præstation eller mestring, der i arbejdsrelateret sammenhæng betyder at vi ikke længere er i stand til at bevare vore faglighed og at det går ud over vores bidrag.

Compassion og robusthedstræning

I Center for mental Robusthed indgår delelementer af compassiontræning i vores robusthedstræningsprogram MRT, men vi arbejder også mere målrettet med compassion. Hvis du er klar til at give din compassion et seriøst boost og arbejde mere struktureret med compassion, kan du tilmelde dig det forskningsbaserede 8 ugers uddannelsesprogram CCT – næste hold starter i august 2021. Du kan få smagsprøver på træning af compassion gennem vores heldags workshops.

Læs mere om Compassion Cultivation Training (CCT)

Læs mere om Intensiv compassion træning workshop

Forskning i effekt af compassiontræning

Læs mere om forskning fra Compassion Intitute i disse udvalgte peer-reviewed artikler:

  • Brito-Pons, G., Campos, D., & Cebolla, A. (2017) Implicit or Explicit Compassion? Effects of Compassion Cultivation Training and Comparison with Mindfulness-based Stress Reduction.
  • Jazaieri, H., McGonigal, K., Lee, I., Jinpa, T., Doty, J., Gross, J. & Goldin, P. (2017) Altering the Trajectory of Affect and Affect Regulation: the Impact of Compassion Training.
  • Scarlet, J., Altmeyer, N., Knier, S., & Harpin, R. E. (2017). The effects of Compassion Cultivation Training (CCT) on health-care workers. Clinical Psychologist, 21(2), 116-124.
  • Jazaieri, H., Lee, I., McGonigal, K., Jinpa, T., Doty, J., Gross, J., & Goldin, P. (2015). A wandering mind is a less caring mind: Daily experience sampling during compassion meditation training. The Journal of Positive Psychology, 11(1), 37-50.
  • Jazaieri, H., McGonigal, K., Jinpa, T., Doty, J. R., Gross, J. J., & Goldin, P. R. (2013). A randomized controlled trial of compassion cultivation training: Effects on mindfulness, affect, and emotion regulation. Motivation and Emotion, 38(1), 23-35.
  • Jazaieri, H., Jinpa, T., McGonigal, K., Rosenberg, E. L., Finkelstein, J., Simon-Thomas, E., Cullen, M., Doty, J., Gross, J., Goldin, P. R. (2012). Enhancing Compassion: A Randomized Controlled Trial of a Compassion Cultivation Training Program. Journal of Happiness Studies, 14(4), 1113-1126.

Start typing and press Enter to search