15. maj 2020

Af Ida Rahbek-Hertz, chefkonsulent hos Center for Mental Robusthed

Compassiontræning forebygger stress, angst og udbrændthed i arbejdslivet

For mange danskere er arbejdslivet blevet en kilde til stress, angst og udbrændthed. Ifølge WHO er udbrændthed et resultat af udsættelse for langvarig arbejdsrelateret stress og involverer følelsesmæssig udmattelse, depersonalisering og mangel på personlig præstation, med betydelige konsekvenser for vores helbred og vores faglige kompetencer. Mennesker med høj følelsesmæssig belastning i arbejdslivet er i særlig risiko for at udvikle udbrændthed, men det er relevant for alle, fordi mødet med lidelse er en del af vores menneskelige eksistensvilkår.

Compassion i arbejdslivet

I et arbejdspladsperspektiv giver det god mening at fokusere på compassion, fordi vi også her oplever lidelse i form af eksempelvis egen og andres stress, oplevet meningsløshed eller afmagt, som har betydning for vores trivsel og arbejdsgæde, vores faglige kompetencer, og ikke mindst vores måde at være sammen på. Compassion involverer et autentisk (naturligt) ønske om at hjælpe andre og udvise venlighed, hvilket fremkalder en positiv følelsesmæssig reaktion hos begge parter. Når vi behandler os selv og andre med compassion, kan vi bedre rumme hinandens forskelligheder og udfordringer, og vi er tilbøjelige til at mødes på en mere konstruktiv måde, der gavner os hver især og gruppen som helhed. Vi forpligter os overfor hinanden på en måde, der skaber grobund for tillid og større vilje til samarbejde i opgaveløsning, i projekter og om fælles visioner, fordi forbundetheden bliver drivkræften bag vores intentioner. Når vi mødes i et støttende frem for internt konkurrerende miljø, føler vi os mere trygge og frygten for at fejle reduceres – og det er med til at gøre såvel os selv, som teamet og organisationen robust, fordi fejl og udfordringer tages op og håndteres i fællesskab.

Træning af compassion

Med systematisk træning af compassion skaber vi mere opmærksomhed omkring – og forståelse for – egne tanker, følelser og adfærd, og derved udvikler vi færdigheder til at relatere til vores egen og andres lidelse, og gør os i stand til at indgå i sundere relationer, både privat og på arbejdet. Med compassiontræning arbejder vi med intentionelt at frembringe følelsesmæssige tilstande, både de behagelige og de ubehagelige – vi gør det med forståelsen af, at vores robusthed afhænger af vores hjernes respons på forskellige udfordringer, og at hvis vi lærer vores hjerne en bestemt form for sundere og mere bæredygtig respons i den indre flysimulator, så er vi bedre i stand til at klare udfordringen når vi møder den ude i virkeligheden.

Fordele ved øget compassion

Compassiontræning hjælper os med at afdække og videreudvikle vores evne til at reagere på livets udfordringer med mod, opmærksomhed, oplevet forbundethed og indre styrke. Når vi træner compassion, bliver vi i stand til bedre at kunne rumme et mere nuanceret følelsesliv. Positive følelser er behagelige og vi har en hel naturlig tiltrækning til dem. Omvendt så er negative følelser ubehagelige, og vores naturlige respons er derfor en aversion eller ønske om ikke at opleve dem. Desværre er det sådan med tanker og følelser, at jo mere vi undertrykker dem, desto mere ”fylder” de. Derfor giver det mening at optræne evnen til at være med alle former for tanker og følelser, både de behagelige og de ubehagelige. Når vi træner compassion, bliver vi bedre rustet til at møde udfordringer og svære hændelser, fordi vi kan være med de negative tanker og følelser som opstår og alligevel bevare en balance, der gør os i stand til at handle konstruktivt og problemløsende. Herved styrkes din evne til at opleve og udtrykke medfølelse med dig selv og andre i mødet med lidelse, og det forebygger stress, angst og udbrændthed.

Læs mere om Compassion Cultivation Training (CCT)

Læs mere om Compassiontræning workshoppen

 

Start typing and press Enter to search